skip to Main Content

Slide

Proč zvolit uměnovědná studia?

Máš rád/a umění a život bez něj si neumíš představit?
Umění harmonizuje osobnost, dodává životu další dimenzi, uspokojuje kulturní potřeby a slouží jako nástroj komunikace.

Zajímáš se o výtvarné umění, divadlo, hudbu či film a nevíš, čemu dát při studiu přednost?
Získáš vyvážené znalosti z historie, současnosti, teorie i praxe všech uměleckých druhů. Pak se můžeš rozhodnout, co je ti nejblíže.

Láká tě kultura nejen „vysoká“, ale i populární?
Pronikneš do podstaty umění, pochopíš jeho vývoj, trendy i funkce, které plní.

Toužíš se seznámit s organizací a provozem významných uměleckých institucí?
Prostřednictvím odborné praxe můžeš nahlédnout „pod pokličku“ mnoha prestižních organizací nejen u nás, ale i v zahraničí. Jako člen organizačního týmu festivalů Academia Film Olomouc a MusicOlomouc pochopíš, jak tyto podniky fungují.

Přemýšlíš o manažerské nebo popularizační praxi?
Předměty zaměřené na management umění, uměleckou kritiku a popularizaci nebo autorské právo tě vyzbrojí mnoha užitečnými znalostmi a dovednostmi.

Chceš být v centru dění?
A to doslova. Nejen v centru města Olomouc, ale také v Uměleckém centru UP vybaveném kinosálem, galeriemi, divadlem a koncertním sálem. Cestou na výuku budeš míjet řadu ateliérů a staneš se součástí uměleckých happeningů.

Co u nás můžeš studovat?

Program Uměnovědná studia v bakalářském stupni jako samostatný program, maior nebo minor, prezenční studium

Uměnovědná studia v bakalářském stupni (minor či major) lze studovat v kombinaci s dalšími programy ze široké nabídky na Univerzitě Palackého.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Filozofická fakulta Univerzity Palackého je nejúspěšnější humanitní fakultou v České republice, co se týče čerpání peněz z evropských dotací.

• Olomoucký kampus patří k nejmodernějším a nejlépe vybaveným v republice. A docházková vzdálenost z univerzitního kampusu na fakultu v historickém centru je 10 minut pěšky.

• Studenti filozofické fakulty mají své rádio UP AIR, svůj časopis Helena v krabici nebo své divadlo Tramtarie. Zásadně se podílejí na organizaci bohatého kulturního dění v Olomouc a do těchto aktivit se můžeš zapojit i ty.

• Nikde jinde nenalezneš genius loci historického studentského města.

• Zapomeneš, co je to tramvaj, autobus či metro. Olomouc, to je procházka mezi gotikou, renesancí a barokem.

• V budovách filozofické fakulty se historie a umění snoubí s moderními technologiemi.

• Umožníme ti studovat na renomovaných zahraničních univerzitách.

Jak se k nám dostaneš?

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

• Jako absolvent budeš vybaven s nabytými teoretickými, historickými a estetickými znalostmi v oblasti výtvarných, hudebních a dramatických umění, jejich současných vývojových trendů i výzkumných metod, manažerskými a pisatelskými dovednostmi i praktickými zkušenosti v těchto

• Uplatnění můžeš najít jako pracovník v muzeích, galeriích, knihovnách, nakladatelských a vydavatelských společnostech, v masmédiích, uměleckých agenturách apod., ale také ve sféře badatelské (ve vědeckých institucích).

• Pokud zatoužíš rozvíjet své vzdělání dále, můžeš se přihlásit do navazujících magisterských studijních programů příbuzných studijních oborů zejména zaměřených na teorii a dějiny jednotlivých umění, kulturologii, kulturální studia, management kultury apod.

Chcete studovat v zahraničí?

V rámci programu Erasmus+ se můžeš ucházet o zahraniční studijní pobyty na univerzitách v Německu, Irsku, Francii, Itálii, Rakousku, Polsku, Slovensku, Belgii, Portugalsku a Nizozemí. Jejich seznam najdeš na našem hlavním webu.

Kdo tě bude učit?

Jakub Korda
Televizní seriály, vědecké dokumenty, reality TV – to jsou témata, o kterých budeme mluvit na mých seminářích a přednáškách. A jelikož jsem dlouho pracoval jako dramaturg a fundraiser na filmových festivalech, mým úkolem bude předat vám zkušenosti také z oblasti managementu kultury. Budete zkoušet psát grantové projekty, až se z vás bude kouřit.

Lenka Křupková
Muzikologii jsem se rozhodla studovat po absolutoriu klavíru na konzervatoři. Poté, co jsem se hudbě věnovala prakticky, jsem chtěla také lépe pochopit, co ji vlastně utváří. V mém odborném směřování mě to proto nejprve táhlo k analytickému poznávání hudební struktury, abych našla odpověď na otázku, jak fungují vnitřní zákonitosti hudebního díla a proč je, anebo není esteticky působivé. Dosud jsem napsala tři muzikologické knihy. V minulých letech jsem směřovala intenzivní zájem k historii operní scény městského divadla v Olomouci, jako nejdůležitější kulturní a společenské instituce v Olomouci v 19. a na počátku 20. století. Hudba tohoto období je mi také nejbližší, což se rovněž zrcadlí v mých muzikologických pracích věnovaných zejména tvorbě Vítězslava Nováka a Leoše Janáčka. Olomouckou Katedru muzikologie, na níž jsem jako asistentka nastoupila již v roce 1995, vedu od roku 2012.

Marek Keprt
Na vídeňské Hochschule für Musik und darstellende Kunst jsem studoval obory klavír a kompozice. Doktorské studium jsem absolvoval na Katedře muzikologie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vystupuji sólově jako klavírista. V centru mého repertoáru i badatelského zájmu je tvorba A. N. Skrjabina, hudba přelomu 19. a 20. století, ale též hudba soudobá. Jako hudební skladatel se zaměřuji na tvorbu klavírní, ale také komorní a orchestrální. Od roku 2002 vyučuji na Katedře muzikologie. V současnosti působím též jako ředitel a dramaturg festivalu MusicOlomouc, který pořádá Univerzita Palackého.

i-GxfJKMM-X2

Petr Bilík
Zabývám se historií československé kinematografie, ale i managementem kultury. Na mých seminářích tak budete třeba připravovat návrhy veřejných projektů, z nichž některé skutečně budou realizovány. Jako prorektor budu doufám nejlepší z vás zapojovat do reálné práce pro univerzitu.
A snad se někdy uvidíme na víkendovém analytickém semináři na Tesáku

Eva Vičarová
Na Katedře muzikologie učím, s přestávkou dvou mateřských dovolených, od roku 2000. Přednáším hudební historii, žurnalistiku a  pedagogiku. Co se týče mých vědeckých zájmů, napsala jsem dvě knížky. Jednu o vojenské hudbě, druhou o hudbě chrámové. V současné době pracuji na knížce třetí, která se zaobírá česko-německým hudebním životem za první republiky a hudebními spolky. Zajímá mě taky hudba duchovní, jak historická, tak i ta současná. A taky mě lákají souvislosti hudby a médií.

Martina Stratilková
Po maturitě na vysokomýtském gymnáziu jsem studovala hudební vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde jsem v roce 2003 absolvovala magisterské studium. Pokračovala jsem doktorským studiem, souběžně také studiem psychologie. Kratší čas jsem vyučovala na pardubické konzervatoři předměty zaměřené k estetice, psychologii a pedagogice. Můj život je ale zejména spjatý s olomouckou univerzitou, na které učím od roku 2004 předměty z oblasti hudební teorie, psychologie a estetiky. Svůj první výzkum jsem věnovala českým hudebním pramenům ve švédských archívech, zabývala jsem se také analýzou hudební struktury. V současné době se orientuji především k problémům systematické hudební vědy – zajímám se o hudební filozofii, stylové problémy moderní hudby a hudebně psychologický výzkum.

                                    …a mnozí další

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

Back To Top